Aktiv kommune er en portal til aktiviteter og ressurser.

La kommunens ressurser; som for eksempel

 • lokaler,
 • anlegg,
 • uteområder og
 • utstyr
komme enda flere innbyggere, lag og organisasjoner til gode gjennom utleie/utlån. Gjør de kommunale ressursene lettere tilgjengelig gjennom den digitale løsningen Aktiv kommune.
Aktiv kommune er en digital tjeneste for leie og utlån av kommunens lokaler, anlegg, uteområder og utstyr.  Kommunene får en digital saksbehandling og en plattform som kan brukes på tvers av avdelinger, og innbyggerne får en enkel selvbetjeningsportal.

Mange har fordeler av Aktiv kommune

Innbyggere kan

 • leie idrettsanlegg, baner, lokaler, byrom/uteområder og utstyr fra kommunen
 • finne treningstid og arrangement
 • finne ulike aktiviteter som drives av lag og foreninger
 • via «Min side» :
  • se og eventuelt korrigere kontaktinformasjon
  • se status for, eventuelt gå inn å korrigere sine søknader
  • se status for eventuelle fakturaer knyttet til leieforholdene

Organisasjoner kan

 • fordele treningstider mellom ulike grupper/lag som er tilknyttet  idrettslaget (les mer om interntildelinger her)
 • søke om leietid av lokaler/anlegg og avbestille leietid som ikke skal brukes
 • få enkel oversikt over tilgjengelige/ledige leieobjekter (ressurser)
 • se, og eventuelt korrigere kontaktinformasjon om laget/organisasjoner
 • se, og eventuelt korrigere hvilke delegater som kan representere organisasjonen/laget.

Ledere i kommunen kan

 • gjøre kommunale ressurser mer tilgjengelig
 • digitalisere og effektivisere tjenester
 • øke bruken (dekningsgraden) og få en mer optimal bruk av de kommunale ressursene

Saksbehandlere får

 • enklere saksbehandling og bedre oversikt. Får frigjort tid
 • tilgang til en forenklet søknadsprosess for faste tildelinger
 • automatiske meldinger når tildelinger kanselleres

Eiendoms-/driftsavdelingen kan

 • enklere planlegge vedlikehold, renhold og renovering
 • få en bedre oversikt over bruk (slitasje)
 • enkelt stenge («deaktivere») utleieobjekter/ressurser når spesielle situasjoner oppstår (brann, vannskade, sykdom/smitte etc)

Politikere får

 • mulighet til å skape økt aktivitet i kommunen
 • mer åpenhet omkring og økt synliggjøring av utleie av de kommunale ressurser
 • referansepunkter til folkehelse, inkludering, barn og unge etc.

Kan dette være noe for din kommune også?

Ta kontakt via epost på:

aktiv-kommune@stavanger.kommune.no  


Digital brosjyre


Ønsker du å bruke informasjon i markedsføring for din kommune eller gi informasjon om det til andre, så kan du laste ned den digitale brosjyren under bildet her. Denne kan også skrives ut og legges der en ønsker.

Bli med i kommunesamarbeidet

I tillegg til å være en digital løsning er Aktiv kommune er et samarbeid mellom de kommuner som bruker løsningen. Bergen, Stavanger og Øygarden har et utvidet ansvar og samarbeider om selve forvaltningen, driften og utviklingen av løsningen. Samtidig er Aktiv kommune- samarbeidet avhengig av at alle brukerkommuner på ulike måter bidrar i bruk og videreutvikling av løsningen. Men det er i utgangspunktet ikke noe krav om å stille opp ut over det å være en brukerkommune (som i praksis er å betale for sin andel av drifts- og forvaltningskostnadene av løsningen).

Alle brukerkommuner vil få bistand ved innføring av systemet (konfigurering, opplæring, etc. ), og det er opprettet en felles support som styres fra Stavanger kommune. Gjennom et felles brukerforum skal brukerkommunene sammen definere behov, prioritere ønsker og derfra utvikle og forbedre løsningen. Målet er at kommunal utleie skjer på en brukervennlig, sikker, effektiv og felles/standardisert måte på tvers av kommunegrensene.

Ta kontakt med prosjektleder om du har spørsmål:

Prosjektleder for Aktiv kommune holder til i Stavanger kommune:

Mariann Strandvåg
Rådgiver digitalisering | Innbyggerservice | Innbygger- og samfunnskontakt
mstrandvag@stavanger.kommune.no